Criminaliteit en rechtshandhaving 2014 is verschenen

Deze 13e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007-2014.

Omslag publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2014

Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2014 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten. Dit is iets minder dan in 2013. Over de periode 2005-2014 is het slachtofferschap met bijna een derde gedaald. Verder registreerde de politie in 2014 net iets meer dan 1 miljoen misdrijven, 7% minder dan in 2013. Het afgelopen decennium is de geregistreerde criminaliteit met een kwart afgenomen. Het totale aantal verdachten is sinds 2007 met ruim een derde gedaald.

Het Openbaar Ministerie handelde in 2014 bijna 222.000 zaken af, ruim een vijfde minder dan in 2007. De helft daarvan was een dagvaarding, ruim een vijfde was een strafbeschikking of transactie, en één op de vijf een onvoorwaardelijk sepot. De rechter verklaarde de verdachte in bijna 90% van de zaken schuldig, iets minder vaak dan in 2007. De vrijheidsstraf is nog steeds de meest opgelegde hoofdstraf, net als de afgelopen paar jaar.

In 2014 gaven overheid, bedrijven en particulieren 12,7 miljard euro uit aan veiligheidszorg.

Met het oog op verdergaande borging van de kwaliteit van de opgenomen data en op toenemende digitalisering in de presentatiewijze is de achterliggende structuur van C&R in het afgelopen jaar grondig gewijzigd. De stuurgroep wordt gevormd door vertegenwoordigers op directeursniveau van het WODC, CBS en de Raad voor de rechtspraak, en sinds 2015 ook van het Parket-Generaal en de Nationale Politie.

Er zijn enkele werk- en projectgroepen in het leven geroepen, die zich richten op de verdere verbetering van de kwaliteit en de definities van de achterliggende gegevens, de inhoud en samenstelling van de publicatie, en op verdergaande digitalisering hiervan.

De verdergaande kwaliteitsborging en het vernieuwen van de presentatiewijze vragen om tijd en capaciteit. Om de continuïteit binnen de reeks voort te zetten is dit jaar gekozen voor een ‘ingedikte’ editie van C&R. Voor deze editie zijn al enkele belangrijke stappen gezet in de verdere verbetering van de kwaliteit van de gebruikte gegevens en de verduidelijking van daarbij toegepaste definities. Ontwikkelingen in criminaliteit enrechtshandhaving worden alleen op hoofdlijnen beschreven. Daarnaast zijn de gebruikelijke tabellen in Excel-formaat te raadplegen op de web-sites van CBS en WODC.

De maatschappelijke en politieke aandacht voor criminaliteit en rechtshandhaving blijft groot. Met deze editie hopen we de lezer ook dit jaar een gedegen beeld te geven van ontwikkelingen op dit terrein.

Samenwerkende partijen