Criminaliteit en rechtshandhaving 2015 is verschenen

Deze 14e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007 tot en met 2015.

Omslag publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2015

Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder werd slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogens- of vandalismedelicten in 2015. De afgelopen 10 jaar is het percentage Nederlanders dat slachtoffer van dergelijke delicten werd met een derde gedaald. De totale geregistreerde criminaliteit daalde het afgelopen decennium met een kwart. De politie registreerde 960.000 misdrijven in 2015, tegenover 1,3 miljoen in 2007. In lijn hiermee registreerde de politie ook minder verdachten. In 2015 ging het om 280.000 verdachten, in 2007 waren dit er 500.000.

Het Openbaar Ministerie handelde in 2015 205.000 zaken af; in 2007 bedroeg dit aantal 282.000. Ruim de helft van de zaken in 2015 was een dagvaarding, één op de vijf was een onvoorwaardelijk sepot, 14% een strafbeschikking en 6% een transactie. De rechter verklaarde de verdachte in bijna 90% van de zaken schuldig, iets minder dan in 2007. De vrijheidsstraf is de laatste jaren de meest opgelegde hoofdstraf. Het aantal door de rechter uitgesproken straffen daalde minder hard (-27%) dan het aantal door de politie (-49%) of door het OM opgelegde sancties (-39%).

Aan criminaliteit en rechtshandhaving hangt ook een prijskaartje. Zo gaven overheid, bedrijven en particulieren samen 12,9 miljard euro uit aan veiligheidszorg, 12% meer dan ongeveer een decennium geleden. Na een aantal jaren met een licht dalende trend zijn de uitgaven in 2015 licht gestegen.

De maatschappelijke en politieke aandacht voor criminaliteit en rechtshandhaving blijft groot. Het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens op dit domein vraagt enerzijds om continuïteit, maar anderzijds ook om innovaties, omdat de wereld om ons heen verandert. De samenwerking tussen CBS, WODC (VenJ), Raad voor de rechtspraak, het Parket-Generaal (OM) en de Nationale Politie is hierbij van groot belang. Dit samenwerkingsverband houdt zich ook bezig met het zo gebruiksvriendelijk mogelijk digitaal toegankelijk maken van gegevens op dit terrein.

Samenwerkende partijen