De daling in geregistreerde jeugdcriminaliteit zet door

Sinds 2007 daalt in Nederland de jeugdcriminaliteit. Deze daling betreft zowel de door politie en justitie geregistreerde criminaliteit, als door jongeren zelf gerapporteerde delinquentie.

Beeld: ©Contenture

Dit blijkt uit de nieuwste meting van de Monitor Jeugdcriminaliteit (MJC) 2017 welke door het WODC en het CBS zijn uitgevoerd. Er zijn door de jaren heen minder jongeren verdacht van een misdrijf en ook worden minder jongeren veroordeeld voor een misdrijf (figuur 1). Hoewel de daling niet in alle subgroepen van jongeren, alle regio’s of voor alle typen misdrijven even sterk is, en soms schoksgewijs verloopt, is de algemene trend dat de jeugdcriminaliteit blijft afnemen.

Meer weten in 1,5 minuut? MJC 2017 animatie 

De afnemende geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland staat niet op zichzelf. In een eerdere meting van de MJC werd al gerapporteerd dat jongeren zelf steeds minder delinquent gedrag rapporteren (MJC 2015). Ook in andere Westerse landen neemt de totale criminaliteit in de afgelopen dertig jaar af. De trend in geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland sluit dus aan bij de internationaal gesignaleerde dalende trends in meer algemene criminaliteit. Hierbij wordt wel opgemerkt dat de daling in Nederland sterker lijkt te zijn dan in andere landen.

In de MJC 2017 zijn de ontwikkelingen in door politie en justitie geregistreerde jeugdcriminaliteit voor de periode 2000 tot 2017 beschreven. Het doel van de MJC is een 'zo breed mogelijk' overzicht te geven van de ontwikkelingen in (de geregistreerde) jeugdcriminaliteit en deze ontwikkelingen in samenhang met elkaar en andere ontwikkelingen te bespreken. Voor de MJC 2017 is gebruik gemaakt van verschillende bronnen. Zo worden politieregisters gebruikt van jeugdige verdachten en veroordelingsregisters van jeugdige strafrechtelijke daders. Ook worden internationale bronnen geraadpleegd voor ontwikkelingen in het buitenland. Jeugd heeft betrekking op 12 tot 23-jarigen, welke de leeftijdsgroep is die in aanmerking kan komen voor berechting volgens het jeugdstrafrecht. Daarnaast zijn de ontwikkelingen uitgesplitst naar diverse subgroepen, landelijke regio's en naar verschillende typen misdrijven. De bevindingen worden gepresenteerd in 7 hoofdstukken:

  1. Inleiding
  2. Jeugdige verdachten
  3. Jeugdige strafrechtelijke daders
  4. Sancties opgelegd aan jeugdigen
  5. Hot spots en jeugdige groepsplegers
  6. Internationale ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit
  7. Ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de periode 2000 tot 2017: Samenvatting, discussie en conclusie

Figuur 1 Aantal jeugdige verdachten en daders per 1.000 leeftijdsgenoten

Samenwerkende partijen