Internationale ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit

De trends in Nederland zijn vergeleken met die in meerdere Nederland omringende Europese landen. De gegevens zijn afkomstig van UNODC en betreffen minderjarigen (12- tot 18-jarigen) en gaan over de periode 2007 tot 2015.

Auteurs: J. Rokven, M. Beerthuizen en A. van der Laan

De dalende trend in geregistreerde jeugdcriminaliteit doet zich niet alleen voor in Nederland. Met uitzondering van het aantal jeugdige verdachten in Luxemburg, is ook in de nabijgelegen Europese landen en de vier Europese regio’s (Noord-, Oost-, Zuid- en West-Europa) het aantal jeugdige verdachten en veroordeelden van criminaliteit afgenomen.

Er zijn duidelijke verschillen in de sterkte van de daling. Wat daarbij in het bijzonder opvalt, is dat, met uitzondering van het aantal jeugdige veroordeelden in Engeland, de daling in geregistreerde jeugdcriminaliteit tussen 2007 en 2014 relatief het sterkst is in Nederland. Er is een daling zichtbaar in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland. Het aantal jeugdige verdachten daalde in deze periode met 59% en het aantal jeugdige veroordeelden met 53%.De daling is relatief het minst sterk in Zuid-Europa, waar het percentage jeugdige verdachten en veroordeelden met respectievelijk 10% en 7% is afgenomen tussen 2007 en 2014.

Naast verschillen in sterkte, zijn er ook verschillen tussen Nederland en de andere Europese landen in het verloop van de dalende trends. Zo is er in Nederland, België, Duitsland en Oost-Europa sprake van een jaarlijkse afname in het aantal jeugdige verdachten van criminaliteit, terwijl in de overige nabijgelegen landen en regio’s er ook achtereenvolgende jaren zijn waarin het aantal jeugdige verdachten van criminaliteit stabiel blijft of zelfs stijgt.

Ook het aantal veroordeelde jongeren neemt, na een lichte stijging in 2008, in Nederland jaarlijks af. Met uitzondering van Denemarken en Zuid-Europa, zien we deze jaarlijkse afname ook terug in de andere Europese landen en regio’s.

Naast een beschrijving van de internationale trends in jeugdcriminaliteit, zijn bij dit onderwerp ook - voor zover de gegevens toereikend zijn - enkele mogelijke verklaringen verkend voor de internationale dalende trends. Aangezien de hoofddoelstelling van de MJC beschrijvend en niet verklarend van aard is, blijft het hier bij een eerste verkenning.

Voor een vijftal macrofactoren zijn we nagegaan of deze in de tijd samenhangen met ontwikkelingen in het aantal jeugdige verdachten van criminaliteit voor de periode 2007-2014. Op basis van de multivariate tijdreeksanalyses vonden we dat een toename van het aantal jongeren dat dagelijks gebruikmaakt van het internet gepaard gaat met een afname in het aantal jongeren dat verdacht wordt van criminaliteit.

Bron: Monitor Jeugdcriminaliteit 2017, hoofdstuk 6 Internationale ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit

Zie eventueel ook Internationaal perspectief voor meer cijfers op het gebied van internationale ontwikkelingen op Criminaliteit in Beeld.

Samenwerkende partijen