Ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de periode 2000 tot 2017

In het slothoofdstuk van de MJC worden de belangrijkste bevindingen uit de MJC samengenomen en worden enkele verklaringen gegeven voor de dalende trends in de (geregistreerde) jeugdcriminaliteit.

Auteurs: A. van der Laan en M. Beerthuizen

Sinds 2007 daalt in Nederland de jeugdcriminaliteit. Uit de gegevens van deze Monitor Jeugdcriminaliteit 2017 blijkt dat de daling in de geregistreerde jeugdcriminaliteit, welke in 2007 is ingezet, continueert tot 2017. Hoewel de daling niet in alle subgroepen, regio’s of voor alle typen delicten even sterk is, niet altijd jaarlijks en continue dalend is en schoksgewijs kan verlopen, is de algemene trend dat de jeugdcriminaliteit nog steeds afneemt. Hierbij merken we op dat de registraties een deel van de werkelijke jeugdcriminaliteit meten. Onder meer door een handhavingstekort in de opsporing (hoewel dit niet van recente datum is, ook in de jaren negentig van de vorige eeuw werd hier al melding van gemaakt) en registratie-effecten ontbreekt in de beschikbare statistieken een volledig beeld over de criminaliteit door jeugdigen. Zo worden bijvoorbeeld cyber- en gedigitaliseerde delicten nog niet voldoende geregistreerd en onderscheiden. Ook is het aannemelijk dat de introductie van het bedrijfsprocessensysteem (BVH) bij de politie, veranderingen in de prioriteit van opsporing jeugdcriminaliteit en veranderde werkprocessen – de invoering van het Salduz-arrest en de ZSM werkwijze – hebben bijgedragen aan de daling in de geregistreerde jeugdcriminaliteit. Deze ontwikkelingen maken het waarschijnlijk dat de geregistreerde jeugdcriminaliteit sterker afneemt dan de werkelijke criminaliteit.


De afnemende (geregistreerde) jeugdcriminaliteit in Nederland staat niet op zichzelf. Ook onder andere leeftijdsgroepen is sprake van een daling (zie figuur). Verder daalt de (geregistreerde) criminaliteit ook internationaal. In de Westerse wereld neemt namelijk de totale criminaliteit in de afgelopen dertig jaar af. Na een stijging vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, daalt de algemene criminaliteit sinds eind jaren tachtig, hoewel enkele landen aan het begin van deze eeuw een beperkte opwaartse trend ervoeren gedurende enkele jaren. De timing en sterkte van de daling van de criminaliteit verschilt tussen landen en naar type criminaliteit. In sommige landen, waaronder enkele Scandinavische landen, Groot Brittannië en ook Nederland, is de geregistreerde criminaliteit aan het begin van deze eeuw toegenomen, maar in de laatste tien jaar continueert ook in deze landen de reeds eerder ingezette daling. De geregistreerde jeugdcriminaliteit in Nederland sluit dus aan bij de internationaal gesignaleerde dalende trends in de criminaliteit, waarbij wel wordt gesignaleerd dat de daling in Nederland sterker lijkt te zijn dan in andere landen.
 

Bron: Monitor Jeugdcriminaliteit 2017, hoofdstuk 7 Ontwikkelingen in de geregistreerde jeugdcriminaliteit in de periode 2000 tot 2017

Samenwerkende partijen