Ontvangsten uit veiligheidszorg

Het ministerie van Veiligheid en Justitie ontving in 2015 ruim 933 miljoen euro uit veiligheidszorg, via boetes, ontnemingsmaatregelen e.d.[1]

Auteurs: D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter

Laatst bijgewerkt: 23 oktober 2017.

Tegenover de uitgaven staan de ontvangsten uit de veiligheidszorg. Het ministerie van Veiligheid en Justitie incasseerde in 2015 ruim 933 miljoen euro die direct betrekking heeft op de veiligheidszorg. Het gaat daarbij om overheidsinkomsten uit boetes, transacties, strafbeschikkingen, ontnemingsmaatregelen en overige ontvangsten, zoals aan de burger doorberekende kosten voor aanvragen bij JUSTIS, buitenlandse boetes en bestuurlijke boetes. Dit is een stijging van 19% ten opzichte van 2005. Binnen deze groep zijn de ontvangsten uit boetes, transacties, strafbeschikkingen en WAHV-beschikkingen slechts met 4% gestegen. In 2015 is voor bijna 144 miljoen euro geïnd via ontnemingsmaatregelen en verbeurdverklaringen. Dat is een stijging van 973% ten opzichte van 2005 (zie tabel 10.15 bij Kosten van criminaliteit). Naast VenJ ontvangen ook andere ministeries en lokale overheden geld uit (bestuurlijke) boetes en terugvorderingen bij schending van de regelgeving.

[1] Wegens een gebrek aan nieuwe cijfers is deze pagina niet bijgewerkt. De meest recente gegevens betreffen de gegevens uit C&R 2015 (Kalidien, 2016).

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2016, hoofdstuk 10 Kosten van criminaliteit

Tabellen bij Kosten van criminaliteit

Bronnen en methoden bij Kosten van criminaliteit

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen