Opsporing

Hier worden de aard en omvang van de door de politie geregistreerde misdrijven beschreven: hoeveel processen-verbaal zijn door de politie opgemaakt, om wat voor misdrijven gaat het, hoeveel zaken zijn opgehelderd? Daarnaast komen het aantal geregistreerde verdachten en de kenmerken van verdachten in beeld. Minderjarige verdachten worden apart belicht.

Auteurs: P.R. Smit en R.J. Kessels

Laatst bijgewerkt: 22 oktober 2019.

Geregistreerde criminaliteit

In 2018 registreerde de politie 785.000 misdrijven, 6% minder dan in 2017. Sinds 2008 is de geregistreerde criminaliteit met 40% afgenomen. Het ging daarbij voor bijna 60% om vermogensmisdrijven. Vernielingen, verkeers- en geweldsmisdrijven vormden elk iets meer dan 10% van de geregistreerde criminaliteit, drugsmisdrijven ongeveer 2%. De daling in geregistreerde criminaliteit betrof de meeste soorten misdrijven, bij verkeers- en drugsmisdrijven was sprake van een lichte toename. Het ophelderingspercentage[1] schommelt al jaren rond de 26%. Met 28,5% was het ophelderingspercentage van 2018 duidelijk hoger dan de twee voorgaande jaren. In 2016 werd 25,5% van de misdrijven opgelost en in 2017 26,4%.

Geregistreerde verdachten van misdrijven

In 2018 registreerde de politie in totaal 160.000 personen voor het plegen van misdrijven. Doordat sommigen verdacht werden van meer dan één delict, bedroeg het totale aantal registraties aan verdachten 245.000. Zowel het totale aantal registraties als het onderliggende aantal unieke personen nam sinds 2008 af met bijna de helft.

Minderjarige verdachten

Het aantal minderjarigen dat door de politie werd verdacht van een misdrijf nam tussen 2008 en 2018 af met 66%, tot 16.000 (unieke personen). Het aantal volwassen verdachten daalde in dezelfde periode met 48%.

[1] Voor de berekeningswijze en definitie van het ophelderingspercentage zie de Bronnen en methoden en bijlage 7 in Criminaliteit en rechtshandhaving 2018.

Kerncijfers Misdrijven en opsporing

Kerncijfers Misdrijven en opsporing
20082017a2018a
Geregistreerde misdrijven1.280.000835.000785.000
Opgehelderde misdrijven310.000220.000225.000
Registraties van verdachten470.000260.000245.000
Aantal (unieke) verdachte personen310.000175.000160.000
Registraties van minderjarige verdachten87.00030.00026.000
Aantal (unieke) minderjarige verdachte personen48.00019.00016.000

a - Voorlopige cijfers.

Brontabel als csv (367 bytes)

Toelichting tabel

Alle tabellen bij dit onderwerp zijn terug te vinden in Excel-formaat op de websites van het WODC en CBS. Daar zijn tevens meer tabellen met gerelateerde onderwerpen, meer uitsplitsingen en meer eenheden opgenomen dan hier zijn beschreven. In bijlage 4 (Tabellen) is een aparte opsomming van alle tabeltitels opgenomen. 

Bronnen en methoden Misdrijven en op sporing biedt achtergrondinformatie over de gebruikte bronnen en methoden; de Begrippenlijst Justitieketen geeft een overzicht van de belangrijkste gehanteerde begrippen.

Meer informatie Bronnen

Criminaliteit en rechtshandhaving 2018

Bronnen en methoden bij Misdrijven en opsporing

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen