Hier worden de aard en omvang van de door de politie geregistreerde misdrijven beschreven: hoeveel processen-verbaal zijn door de politie opgemaakt, om wat voor misdrijven gaat het, hoeveel zaken zijn opgehelderd? Daarnaast komen het aantal geregistreerde verdachten en de kenmerken van verdachten in beeld. Minderjarige verdachten worden apart belicht.

Auteurs: R.J. Kessels en W.T. Vissers

Laatst bijgewerkt: 9 oktober 2017.

Geregistreerde criminaliteit

In 2016 registreerde de politie 930.000 misdrijven, 5,1% minder dan in 2015. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een kwart (29%) afgenomen. Het ging daarbij voor bijna twee derde om vermogensmisdrijven. Vernielingen, verkeers- en geweldsmisdrijven vormden elk ongeveer een tiende van de geregistreerde criminaliteit. De daling in geregistreerde criminaliteit betrof alle soorten misdrijven, zij het niet altijd in dezelfde mate. Het ophelderingspercentage[1] schommelt al jaren rond de 25%. Met 26% was het ophelderingspercentage van 2016 vergelijkbaar met voorgaande jaren. In 2015 werd 25,4% van de misdrijven opgelost.

Geregistreerde verdachten van misdrijven

In 2016 registreerde de politie in totaal ruim 180.000 personen voor het plegen van misdrijven. Doordat sommigen verdacht werden van meer dan één delict, bedroeg het totale aantal registraties aan verdachten bijna 270.000. Zowel het totale aantal registraties als het onderliggende aantal unieke personen nam sinds 2007 af met ongeveer 45%.

Minderjarige verdachten

Het aantal minderjarigen dat door de politie werd verdacht van een misdrijf nam tussen 2007 en 2016 af met ruim 60%, tot 20.700 (unieke personen). Het aantal volwassen verdachten daalde in dezelfde periode met 40%.

[1] Voor de berekeningswijze en definitie van het ophelderingspercentage zie de Bronnen en methoden en bijlage 7 in Criminaliteit en rechtshandhaving 2016.

Kerncijfers Misdrijven en opsporing
20072015*2016*
Geregistreerde misdrijven1.300.000980.000930.000
Opgehelderde misdrijven330.000250.000240.000
Registraties van verdachten500.000300.000270.000
Aantal (unieke) verdachte personen320.000200.000180.000
Registraties van minderjarige verdachten98.00037.00032.000
Aantal (unieke) minderjarige verdachte personen53.00023.00021.000

* Voorlopige cijfers.

Bron: CBS Brontabel als csv (367 bytes)

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2016, hoofdstuk 4 Misdrijven en opsporing

Tabellen bij Misdrijven en opsporing

Bronnen en methoden bij Misdrijven en opsporing

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen