Hier worden de aard en omvang van de door de politie geregistreerde misdrijven beschreven: hoeveel processen-verbaal zijn door de politie opgemaakt, om wat voor misdrijven gaat het, hoeveel zaken zijn opgehelderd? Daarnaast komen het aantal geregistreerde verdachten en de kenmerken van verdachten in beeld. Minderjarige verdachten worden apart belicht.

Auteurs: P.R. Smit en R.J. Kessels

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2018.

Geregistreerde criminaliteit

In 2017 registreerde de politie 830.000 misdrijven, 11% minder dan in 2016. Sinds 2007 is de geregistreerde criminaliteit met ruim een derde (36%) afgenomen. Het ging daarbij voor bijna twee derde om vermogensmisdrijven. Vernielingen, verkeers- en geweldsmisdrijven vormden elk ongeveer een tiende (of iets meer) van de geregistreerde criminaliteit. De daling in geregistreerde criminaliteit betrof alle soorten misdrijven, zij het niet altijd in dezelfde mate. Het ophelderingspercentage[1] schommelt al jaren rond de 26%. Met 27% was het ophelderingspercentage van 2017 iets hoger dan de twee voorgaande jaren. In 2015 werd 25,4% van de misdrijven opgelost en in 2016 25,6%.

Geregistreerde verdachten van misdrijven

In 2017 registreerde de politie in totaal 170.000 personen voor het plegen van misdrijven. Doordat sommigen verdacht werden van meer dan één delict, bedroeg het totale aantal registraties aan verdachten 245.000. Zowel het totale aantal registraties als het onderliggende aantal unieke personen nam sinds 2007 af met ongeveer de helft.

Minderjarige verdachten

Het aantal minderjarigen dat door de politie werd verdacht van een misdrijf nam tussen 2007 en 2017 af met 65%, tot 18.500 (unieke personen). Het aantal volwassen verdachten daalde in dezelfde periode met 47%.

[1] Voor de berekeningswijze en definitie van het ophelderingspercentage zie de Bronnen en methoden en bijlage 7 in Criminaliteit en rechtshandhaving 2017.

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2017, hoofdstuk 4 Misdrijven en opsporing

Tabellen bij Misdrijven en opsporing

Bronnen en methoden bij Misdrijven en opsporing

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen