Overtredingen

Beschrijving van de behandeling van overtredingen. Hierbij is vooral informatie bekend over verkeersovertredingen en (andere) overtredingen die door politie en bijzondere opsporingsdiensten strafrechtelijk of anderszins worden afgehandeld.

Auteur: D.E.G. Moolenaar

Laatst bijgewerkt: 22 oktober 2019.

Overtredingen via de strafrechtelijke weg

Het aantal overtredingen (feiten) dat opsporingsinstanties (bijv. Politie, BOD-en, etc.) insturen naar tenuitvoerleggingsinstanties of het OM nam sinds 2008 af met 45% tot 291.000 in 2018. Hiervan werden 198.000 overtredingen rechtstreeks naar het CJIB (zonder tussenkomst van het OM), 7.000 overtredingen naar Halt en 86.000 overtredingen naar het OM ingezonden. Het aantal overtredingszaken dat door de kantonrechter strafrechtelijk behandeld werd daalde tussen 2008 en 2018 met 64%, tot 58.000 zaken. Vergeleken met vorig jaar bleef het aantal zaken constant.

Overtredingen via de WAHV

In 2018 stroomden ruim 9,2 miljoen WAHV-beschikkingen (verkeersovertredingen). Dit is ongeveer even veel als in 2017 en 21% minder dan in het jaar 2008. Hiervan betreft 84% snelheidsovertredingen.

Het aantal ingestelde beroepen bij de officier van justitie in het kader van de WAHV is in 2018 20% hoger dan in 2008. In 2018 werd in 4% van alle WAHV-beschikkingen beroep ingesteld bij de officier van justitie.

Het aantal ingestelde beroepen bij de kantonrechter tegen WAHV-beslissingen van het OM ligt 16% lager dan in 2008. In 2018 werd in 10% van alle door de officier van justitie afgehandelde zaken beroep ingesteld bij de kantonrechter.

Overtredingen via de bestuursrechtelijke weg

Het aantal bij het CJIB ingestroomde bestuurlijke boetes en/of dwangsommen steeg van 2008 tot 2018 met 344% tot 66.000.

Kerncijfers Overtredingen

Kerncijfers Overtredingen
200820172018
Door opsporingsinstanties ingezonden overtredingen excl. WAHV532.000299.000291.000
waarvan naar CJIB (dus excl. WAHV, door het OM ingezonden overtredingen en BSB-milieu)432.000196.000198.000
waarvan naar Halt10.0009.0007.000
waarvan rechtstreekse instroom OM (dus zonder tussenkomst CJIB) a91.00094.00086.000
Afgehandelde overtredingszaken bij de kantonrechter159.00058.00058.000
Instroom Wet Administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) bij CJIB11.663.0009.223.0009.183.000
Instroom beroepen WAHV bij de OvJ344.000403.000411.000
Instroom beroepen WAHV bij kantonrechter35.00044.00041.000
Instroom bestuurlijke boetes en dwangsommen bij CJIB15.00064.00066.000

a - Deze instroomcijfers wijken enigszins af van de cijfers die in edities 2017 en eerder zijn gepresenteerd. Dit is het gevolg van voortschrijdende inzichten in de wijze waarop de rechtstreekse en indirecte instroom (mislukte strafbeschikking of transactie, verzet tegen strafbeschikking) wordt geregistreerd.

Brontabel als csv (735 bytes)

Toelichting tabel

Alle tabellen bij dit onderwerp zijn terug te vinden in Excel-formaat op de websites van het WODC en CBS. Daar zijn tevens meer tabellen met gerelateerde onderwerpen, meer uitsplitsingen en meer eenheden opgenomen dan hier zijn beschreven. In bijlage 4 (Tabellen) is een aparte opsomming van alle tabeltitels opgenomen.

Bronnen en methoden Overtredingen biedt achtergrondinformatie over de gebruikte bronnen en methoden; de Begrippenlijst Justitieketen geeft een overzicht van de belangrijkste gehanteerde begrippen.

Meer informatie Bronnen

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2018

Bronnen en methoden bij Overtredingen

Samenwerkende partijen