Overtredingen via de WAHV

In 2017 stroomden ruim 9,2 miljoen WAHV-beschikkingen (verkeersovertredingen) in bij het CJIB, 2% minder dan in 2016 en ruim een kwart minder dan in het piekjaar 2007. Hiervan betreft 85% snelheidsovertredingen.

Auteur: D.E.G. Moolenaar

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2018.

In 2017 kwamen 9,2 miljoen WAHV-beschikkingen binnen bij het CJIB. Dat is 2% minder dan in 2016 (zie tabel 9.1 bij Overtredingen). In 2007 piekte het aantal WAHV-beschikkingen op 12,6 miljoen. Van alle beschikkingen betrof in 2017 85% snelheidsovertredingen, 5% fout parkeren en stilstaan, 3% het negeren van verkeerslichten (zie tabel 9.3 bij Overtredingen) en 2% onverzekerd rijden.

Pleeggemeente Haarlemmermeer (Schiphol) heeft per 1.000 inwoners de meeste WAHV-beschikkingen (1.877), op de voet gevolg gevolgd door Westland (1.827) en op enige afstand gevolgd door Maastricht, Utrecht en Alphen aan de Rijn (zie tabel 9.4 bij Overtredingen). Deze aantallen worden overigens sterk bepaald door het aantal snelwegen of provinciale wegen met trajectcontroles binnen de gemeentegrenzen en beleidsprioriteiten.

Het aantal bij de officier van justitie ingestelde beroepen tegen een WAHV-be-schikking steeg van 368.000 in 2007 (3% van het totale aantal ingestroomde WAHV-beschikkingen) naar 403.000 in 2017 (4%). De stijging in de laatste jaren hangt mede samen met de overheveling van de behandeling van overtredingen tegen de Wet Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) naar de WAHV in 2011. Het OM heeft in 2017 403.000 beroepen afgedaan. Het aandeel van vernietigingen en wijzigingen is met 47% aanzienlijk (zie tabel 9.9 bij Overtredingen).

Als de betrokkene het na het beroep bij de officier van justitie nog steeds niet eens is met de WAHV-beschikking, kan hij/zij beroep aantekenen bij de kantonrechter. Het aantal bij de kantonrechter ingestelde beroepen tegen WAHV-beslissingen is tussen 2007 en 2017 gedaald van 46.000 (12% van het aantal door de officier van justitie afgehandelde beroepen) naar 44.000 (11%). Dit is een daling van 4%, met tussentijds sterke schommelingen. In 2017 stroomden 47.000 zaken uit bij de kantonrechter. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van 2007 en een daling van 21% ten opzichte van 2016. Ongeveer 22% is (alsnog) vernietigd of gewijzigd (zie tabel 9.9 bij Overtredingen).

Het aantal door het hof behandelde hoger beroepen in WAHV-zaken steeg van ruim 1.800 in 2007 (4% van de door de kantonrechter afgehandelde beroepen) naar 8.200 (18%) in 2017. Dit is een toename van 346% ten opzichte van 2007 en een verdubbeling ten opzichte van 2016. De belangrijkste oorzaak is de toename van het aantal buitenlandse betrokkenen. De inning van sancties in het buitenland is als gevolg van internationale verdragen geïntensiveerd. Voorheen werd er in het buitenland nauwelijks geïncasseerd en om die reden werd er ook geen beroep ingesteld tegen opgelegde sancties. Hierin is een verandering opgetreden.

Met name buitenlandse verhuurmaatschappijen menen vaak dat kentekenaansprakelijkheid niet van toepassing is. Ook is de hoogte van de appelgrens in hoger beroep (€70) niet meegestegen met de hoogte van de boetes waardoor er meer boetes in aanmerking komen voor appel. Daarnaast is het vaak lonend voor rechtsbijstandverleners om in hoger beroep te gaan. Het aandeel van uitspraken waarin het hoger beroep wordt toegewezen (dus een gehele of gedeeltelijke vernietiging van eerdere beslissingen) wisselt sterkt en is gedaald van 23% in 2016 naar 13% in 2017 (zie tabel 9.9 bij Overtredingen).

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2017, hoofdstuk 9 Overtredingen

Tabellen bij Overtredingen

Bronnen en methoden bij Overtredingen

Standaardclassificatie Misdrijven

Samenwerkende partijen