Beschrijving van de tenuitvoerlegging van verschillende soorten strafrechtelijke sancties tegen meerderjarigen en minderjarigen in Nederland. Sancties die ten uitvoer worden gelegd door onder andere de verschillende sectoren van DJI, Reclassering Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming en het CJIB worden hier belicht.

Auteur: S.N. Kalidien

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2018.

De instroom van de ten uitvoer te leggen vrijheidsbenemende sancties daalde overwegend tussen 2007 en 2017 in zowel het gevangeniswezen als in de JJI’s. Ook het aantal opgelegde tbs-maatregelen daalde in deze periode. Ten opzichte van 2016 is er echter een sprake van een relatief lichte stijging in 2017.

Het beeld bij de vrijheidsbeperkende sancties varieert: het aantal afgesloten taakstraffen door de 3RO vertoont een golfbeweging tussen 2007 en 2017: een daling tot 2011, stijging tot 2016 en vervolgens een daling in 2017. Het aantal voltooide toezichten steeg over de gehele periode tussen 2007 en 2017, terwijl het aantal afgesloten taakstraffen door de RvdK daalde. Ook het totale aantal ingeschreven Halt-verwijzingen daalde tussen 2007 en 2017.

De tenuitvoerlegging van de financiële sancties door het CJIB varieert eveneens: zowel het aantal geldsomtransacties als het aantal geldboetes daalde tussen 2007 en 2017. Bij schadevergoedingsmaatregelen is er de laatste paar jaar sprake van een stabiliserende trend na een daling tussen 2007 en 2011. Het aantal ontnemingsmaatregelen vertoont een opwaartse trend de afgelopen paar jaar, na een dalende trend tussen 2007 en 2010. Het aantal strafbeschikkingen steeg fors tussen 2007 en 2014, waarna een neerwaartse trend inzette.

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2017, hoofdstuk 7 Tenuitvoerlegging van sancties

Tabellen bij Tenuitvoerlegging van sancties

Bronnen en methoden bij Tenuitvoerlegging van sancties

Samenwerkende partijen