Tenuitvoerlegging van de vrijheidsbeperkende sancties

Het beeld bij de vrijheidsbeperkende sancties varieert: het aantal afgesloten taakstraffen door de 3RO vertoont een golfbeweging tussen 2007 en 2017: een daling tot 2011, stijging tot 2016 en vervolgens een daling in 2017. Het aantal voltooide toezichten steeg over de gehele periode tussen 2007 en 2017, terwijl het aantal afgesloten taakstraffen door de RvdK daalde. Ook het totale aantal ingeschreven Halt-verwijzingen daalde tussen 2007 en 2017.

Auteur: S.N. Kalidien

Laatst bijgewerkt: 15 oktober 2018.

Tenuitvoerlegging van de taakstraf door de reclassering (3RO)

Het totale aantal door de reclassering afgesloten taakstraffen[1] is gedaald tot 32.100 taakstraffen in 2017 ten opzichte 37.300 in 2016. De taakstraffen betreffen de laatste paar jaar enkel werkstraffen, leerstraffen komen niet meer voor (zie tabel 7.10 bij Tenuitvoerlegging van sancties).[2] Het slagingspercentage van de afgesloten taakstraffen is 85% in 2017, en is hiermee vergelijkbaar met het slagingspercentage tussen 2007 en 2015. In het jaar 2016 was dit percentage 76%.

Het merendeel van de taakgestraften was man (84% in 2017). In 2007 was dit aandeel met 86% iets hoger. Een derde van de taakgestraften is ouder dan 40 jaar. Ten opzichte van 2007 is er sprake van een relatief lichte stijging van deze leeftijdsgroep. Het aandeel reclassanten tussen de 18 en 25 jaar daalde sinds 2013 van 30% tot 24% in 2017 (zie tabel 7.11 bij Tenuitvoerlegging van sancties).

Tenuitvoerlegging toezichten en gedragsinterventies door 3RO

Het aantal door de reclassering voltooide toezichten is tussen 2007 en 2017 toegenomen van 7.200 tot 13.800. Het merendeel van de toezichten (50% in 2017) werd uitgevoerd naar aanleiding van een voorwaardelijke veroordeling, een kwart naar aanleiding van een schorsing en één op de tien naar aanleiding van een penitentiair programma (PP) met of zonder elektronisch toezicht (ET) of een voorwaardelijke invrijheidstelling (VI) (zie tabel 7.12 bij Tenuitvoerlegging van sancties).

Het aantal opdrachten voor een gedragsinterventie[3] door de reclassering daalde tussen 2010 en 2017 van 3.400 tot 1.000 met een piek van 3.600 in 2012. In 2017 werd 73% van de opdrachten gegeven door het OM dan wel de rechter, in de overige gevallen was DJI de opdrachtgever (zie tabel 7.12 bij Tenuitvoerlegging van sancties).

Tenuitvoerlegging van de taakstraf door de Raad voor de Kinderbescherming

Het totale aantal door de Raad voor de Kinderbescherming afgesloten taakstraffen daalde tussen 2007 en 2017 van 23.600 tot 7.100. De werkstraffen daalden tussen 2007 en 2017 van 19.100 tot 6.300 en de leerstraffen daalden van 3.200 in 2007 tot 600 in 2017 (zie tabel 7.14 bij Tenuitvoerlegging van sancties).

Het percentage succesvol uitgevoerde taakstraffen daalde tussen 2008 en 2017 van 86% tot 81%, en is in 2017 vergelijkbaar met 2007.

Tenuitvoerlegging van de Halt-straf[4]

Het totale aantal ingeschreven Halt-verwijzingen bedroeg 16.000 in 2017, ten opzichte van 24.100 in 2007. Bijna de helft van de ingeschreven verwijzingen betreft misdrijven (46% in 2017). Het totale aantal afgeronde Halt-straffen daalde tussen 2007 en 2017 van 24.000 tot 17.000 in 2017. Er waren in 2016 7.800 afgeronde Halt-straffen naar aanleiding van een misdrijf. Hiervan was 91% geslaagd. Het slagingspercentage is niet wezenlijk veranderd over de afgelopen jaren (zie tabel 7.15 bij Tenuitvoerlegging van sancties).

Tenuitvoerlegging van de jeugdreclasseringsmaatregel

Het aantal jongeren dat instroomde bij Bureau Jeugdzorg met een jeugdreclassering maatregel in 2017 was 5.600. Bij ruim 90% ging het om toezicht en begeleiding en bij 6% om individuele trajectbegeleiding. Bij nog geen 1% ging het om een overige jeugdreclasseringsmaatregel (zie tabel 7.16 bij Tenuitvoerlegging van sancties).

[1] Een klein deel van de taakstraffen dat ten uitvoer is gelegd, is naar aanleiding van een overtreding (circa 5%; bron WODC/SKM).

[2] Deze daling is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet voorwaardelijke sancties op 1 april 2012. Met de invoering van deze wet is de leerstraf opgeheven als zelfstandige taakstraf. In de plaats daarvan gaat de leerstraf op in de voorwaardelijke straf als bijzondere voorwaarde.

[3] Bij een reclasseringstoezicht kan sinds 2010 als bijzondere voorwaarde ook een erkende gedragsinterventie worden opgelegd.

[4] In Overtredingen wordt apart aandacht besteed aan het aantal Halt-overtredingen.

Bron: Criminaliteit en rechtshandhaving 2016, hoofdstuk 7 Tenuitvoerlegging van sancties

Tabellen bij Tenuitvoerlegging van sancties

Bronnen en methoden bij Tenuitvoerlegging van sancties

Samenwerkende partijen